InformasjonNyttige opplysninger

Linker til sider med nyttige opplysninger

Antenneanlegg

Se egen side om kabel-TV, digital-TV og Internett

Avfall

Se egen side om avfallshåndtering

Barnehagen

Se egen side om barnehagen

Beboerkartotek

Se egen side om beboerkartotek

Beredskapsgruppa

Se egen side om beredskapsgruppa

Bilvaskeplass

finnes i garasjeanleggets nordlige ende. På grunn av støyproblemer er det ikke tillatt å vaske biler (eller drive med annen støyende virksomhet i parkeringsanlegget) etter kl. 22.00. Bilvask må bare foregå i tiden kl. 07.00 - 22.00. Vannet stenges automatisk kl. 22.00. Vaskeplassen er bare for sameiets beboere. Nøkkel til vannkranene kjøpes på styrekontoret. Les mer

Boder

Hver seksjon har en bod i 1. etasje eller i underetasje. Leiligheter med inngang fra 4. og 8. etasje har i tillegg felles særbod i korridoren. Noen eiere har bygget tilleggsbod i tilfluktsrommet. Det er ikke tillatt å ta i bruk ledige boder uten uttrykkelig samtykke fra bodens rettmessige eier. Beboerne som leier sin seksjon må sjekke med eieren om disposisjonen av den tilhørende boden.

Bomberom

Se tilfluktsrom

Bommer

Se egen side om bommene bak blokkene

Brannsikring

Se egen side om brannsikring

Dugnader

Se egen side om dugnader

Dørtelefoner

Se egen side om dørtelefonsystemet

Flytting

Se egen side om flytting

Fremleie

Se egen side om fremleie

Forsikring

Se egen side om forsikring

Fugler

Se egen side om fugler

Fyrverkeri

Oppskyting av nyttårsraketter eller bruk av pyroteknisk materiell på terrassene er strengt forbudt! Slike forhold vil bli anmeldt til politiet og kan gi grunnlag for tvungent salgspålegg av seksjon og/eller utkastelse. Les mer om fyrverkeri

Garasjeporten

Les om dørtelefonanlegget og parkeringsregler

Grilling

Se egen side om grilling

Heiser

Se egen side om heisene

Husdyr

Se egen side om husdyr

Innbrudd

i leilighetene forekommer heldigvis sjelden. Tyverier av og fra biler har i perioder vært et problem, likeledes tyverier fra sykkel- og kjellerboder. Det anbefales å montere bilalarm, sikkerhetslås i egen leilighet og garasjedør der det er mulig. Man bør ikke oppbevare verdifulle gjenstander i bodene. Sameiestyret ber om å bli underrettet om alle tilfeller av innbrudd, tyverier, hærverk etc. Les mer om forsikring

Inngangsdørene

skal til enhver tid være låst.

Lekeplasser

Når det tas hensyn til beplantningene, står hele uteanlegget til barnas disposisjon. Innendørs må det i betydelig grad tas hensyn til beboerne. Løping i korridorene tillates ikke. I reposene tillates dempet lek. Se for øvrig husordensreglene. Les mer og se bilder

Lekkasjer

meldes straks til vaktmester eller styrekontoret. Utenom arbeidstiden; kontakt beredskapsgruppen.

Markiser

Se egen side om markiser

Motorvarmer

Det finnes ikke opplegg for motorvarmere i garasjeanlegget, da det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for dette. Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske anlegget på egenhånd. Les mer om parkeringsregler

Nøkler

Se egen side om nøkler

Oppslagstavler

for meddelelser fra styret finnes i inngangspartiene i 1. etasje. Tavle til bruk for beboerne finnes også ved inngangene i 1. etasje. Oppslag skal merkes med den dato de henges opp og fjernes etter 3 uker.

Papir og papp

som er brettet og buntet sammen skal plasseres i returpapircontainerne som er plassert ved hver inngang fra garasjeplan. Les mer om avfallshåndtering

Parkering

Hver seksjon har en parkeringsplass under tak. Plassene under åpen himmel er gjesteparkering, og skal ikke brukes til oppstilling av tilhengere, campingvogner, båter, uregistrerte biler e.l. Da det i perioder er liten plass på gjesteparkeringen oppfordres beboere til å benytte egen plass under tak. For øvrig ber vi deg lese og respektere gjeldende parkeringsregler.

Reklamemateriell

Se egen side om reklamemateriell

Rulleskøyter

Bruk av rulleskøyter er som hovedregel ikke tillatt. Av praktiske hensyn aksepteres forsiktig og hensynsfull bruk av rulleskøyter mellom leilighet, heis og ytterdør.

Sameiestua

Se egen side om sameiestua

Seksjonsnummerering

Se oversikt over seksjonsnumre

Servicetekniker

Se vaktmester.

Skader

Alle skader må uten unødig opphold meldes til sameiet ved servicetekniker, styrekontoret eller beredskapsvakten. Skader meldes av sameiets sekretær til forretningsfører. Vannskader på grunn av inntregning utenfra dekkes ikke av huseierforsikringen. Les mer om forsikring

Skilt

Post- og callingskilt: Seksjonene skal være godt merket med navn ved inngangspartiene og på postkassene. Skjema får du på styrekontoret som ordner resten.

Styrekontor

Se egen side om styrekontoret

Sykler

Se egen side om sykler og sykkelboder

Tagging

Se egen side om tagging

Tennisbanene

Se egen side om tennisbanene

Terrasser

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av terrassen. På grunn av faren for lekkasjer til nedenforliggende leilighet, er det ikke tillatt uten samråd med styret å gjøre forandringer på terrassens gulv ved å legge andre typer fliser, heller e.l. Trelemmer eller «kunstgress» kan legges oppå det eksisterende dekket. Terrassegulvet må bare rengjøres med rent vann og børste. Vaskemidler kan ødelegge den vanntette membranen som ligger under flisene og forårsake lekkasjer. Etter hvert har de opprinnelige flisene enkelte steder blitt nokså medtatte, og det er derfor utarbeidet en beskrivelse på hvordan flisene skal skiftes ut. Disse flisene inneholder asbest. Tenker du på å skifte fliser, så kontakt vedlikeholdsansvarlig styremedlem eller sameiets sekretær. Pass på å rense vannrenne under blomsterkassen og sluket der for jord etc. Les mer om vedlikehold av terrassene

Tilfluktsrom

Se egen side om tilfluktsrommene

Traller

Se egen side om traller

Trimavdelingen

Se egen side om trimavdelingen

Tyveri

Se innbrudd.

Vaktmester

Se egen side om vaktmesteren/serviceteknikeren

Vaskerier

Se egen side om vaskeriene

Ventilasjon

Se egen side om ventilasjonsanlegget