ParagrafHusordensregler for Grefsen Terrassehus

Oppdatert: 05.10.2014

Read English version

Husordensregler vedtatt på sameiermøtet 13.06.1974 og oppdatert senest på ordinært sameiermøte 28.04.2003.

Vedtektene for sameiet krever at det til enhver tid skal gjelde spesielle husordensregler. I følge disse vedtekter påligger det hver seksjonseier å påse at den/de som bebor dennes seksjon overholder husordensreglene. Hver sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Av felles interesse har både seksjonseiere, deres familier og eventuelle leieboere rett til – og bør – gripe inn når det observeres handlinger som er i strid med disse husordensregler.

1.

Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være ro i huset – dette gjelder også korridorer og inngangspartier. På helligdager og søndager skal det være ro til kl. 12.00. Bruk av radio, tv og platespiller skal til enhver tid være så dempet at naboene ikke blir sjenert. Det samme gjelder bruk av instrumenter. Piano eller flygel må ikke berøre vegger og skal stå på gummiskåler e.l. for best mulig å isolere mot forplantning av lyden mellom vegg/gulv. Det må vises spesielt hensyn når skyvedørene til terrassene er åpne. Hvis man på grunn av selskapelighet må regne med at det vil bli mer støy enn vanlig en enkelt kveld, bør nærmeste naboer underrettes om dette. Banking eller hamring må ikke foregå etter kl. 20.30 eller før kl. 07.00 med mindre helt spesielle grunner tilsier noe annet.

2.

Enhver forurensing av fellesarealer er forbudt. Det er forbudt å røyke i fellesarealer. Foreldre må påse at barn ikke spiser innendørs i fellesarealer. Foreldre har plikt til å rydde fellesarealer for egne barns etterlatenskaper så som leketøy, papir osv. Om det tegnes eller males på vegger, vinduer osv., må disse rengjøres av den ansvarlige.

Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne med mindre den plasseres på en slik måte at den ikke er synlig fra bakkenivå og ikke stikker synlig utover terrasseveggen.

3.

Søppelnedkast må ikke benyttes til annet enn vanlig avfall fra husholdningen. Avfallet må være forsvarlig innpakket. Husholdningsavfall som ikke kan kastes i søppelsjakten, så som flasker, glass, kartonger osv., skal legges i kasser som er satt opp til dette formål. Instruks for bruk av søppelsjakt må følges. Les mer om avfallshåndtering her

4.

Det er forbudt å benytte korridorer og inngangspartier som lekeplass. Det er heller ikke tillatt for ikke-beboere å benytte disse arealer som oppholdsplass. Reposene mellom blokkene kan benyttes til dempet lek og opphold for beboere. Ballspill, sykling og bruk av rulleskøyter osv. på innendørs fellesarealer er under enhver omstendighet forbudt.

5.

Fellesarealer, så som trappeoppganger, reposer, korridorer, lekeplasser, grøntanlegg m.m., må ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander tilhørende beboere.

6.

Det er tillatt å holde hund under forutsetning av at den ikke sjenerer andre beboere eller deres gjester. Hunder må ikke etterlates i leiligheten hvis de ikke er trent opp til dette uten å bjeffe eller hyle. Lufting av hunden må ikke foregå på lekeplasser, i sandkasser, på plener og annet grøntanlegg, heller ikke utenfor inngangspartier eller innendørs. Hundens etterlatenskaper skal fjernes. Hunder som ikke er under eierens fulle kontroll og går ved eierens side, må holdes i bånd. Ingen hunder skal løpe på egen hånd i korridorer eller inngangspartier, eller på de andre fellesarealer ute eller inne. Eieren er ansvarlig for at reglene følges. Ved overtredelse, som på tross av skriftlig påtale fra styret, gjentas, kan hunden forlanges fjernet innen 1 måned. For øvrig gjelder Norges Hundeeierforbunds regler for hundehold. Forholdet gjelder også katt.

7.

Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt for behandling av teknisk utstyr. Lufting skal skje gjennom ventiler, vinduer eller dører som fører direkte ut i det fri. Det er forbudt å lufte gjennom døren til korridoren. Beboerne må benytte avtrekkssystemet slik at man unngår sjenerende matlukt som brer seg til andre seksjoner.

8.

Vinduer i fellesrom må ikke stå åpne om natten, heller ikke om dagen i regn eller blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp et vindu i korridor eller annet fellesrom, plikter denne å påse at det etter kort tid blir lukket igjen.

9.

Det pålegges beboerne å vise hensyn og forsiktighet under kjøring i parkeringsetasjen og tilstøtende områder. Unødvendig tomgangskjøring, rusing av bilmotorer, bruk av horn osv. må unngås. Skiltet fartsgrense må overholdes. Egen garasjeplass må holdes ren og ryddig. Det er utarbeidet eget regelverk for bruk av gjesteparkeringsplasser. Overtredelse av reglene kan medføre borttauing. Les mer om parkerings- og kjøreregler her

10.

Av sikkerhetshensyn er lek og unødig opphold i parkeringanlegget forbudt. Av samme grunn er det forbud mot utskyting av fyrverkeri, raketter o.l. fra terrassene.

11.

Lek og unødig opphold i bodarealer er forbudt. Det må påsees at lysene er slukket og dørene låst når man forlater bodarealene.

12.

Alle ytterdører skal holdes låst. Enhver som kommer eller forlater bygningen, må påse at dette overholdes.

13.

Det pliktes å ta hensyn til beplantninger og utstyr i grønt- og lekearealene.

14.

For fellesrom så som Trimavdelingen, vaskerom og sameiestue gjelder egne ordensregler.

15.

Oppslag som henges opp utenfor de oppsatte tavler, vil bli fjernet. Alle oppslag må fjernes etter rimelig tid.

16.

Skader, feil eller mangler samt brudd på husordensreglene bør i felles interesse omgående rapporteres til servicetekniker, sameiets sekretær eller styret.

17.

Det er forbud mot grilling med trekull og tennvæske på alle terrasser i Grefsen Terrassehus.

Relatert informasjon