Nei til ny driftsform

13.06.2013 (oppdatert 17.06.2013)

Det ekstraordinære årsmøtet sa i går, 12. juni, nei til styrets forslag om en ny driftsform som ville innebære ansettelse av en daglig leder, med en påfølgende reduksjon av antall styremedlemmer fra syv til fem.

Bakgrunnen for forslaget var at det de siste årene har vært svært vanskelig å rekruttere sameiere inn i styret, samtidig som kravet til kompetanse og profesjonalitet – særlig i forhold til utbyggingsprosjekter – er stigende. Det var også et ønske om å utvide åpningstiden for styrekontoret som i dag har åpent åtte timer i uken.

Det var 107 registrerte stemmeberettigede på årsmøtet, hvorav 55 var fullmakter innhentet på forhånd – i all hovedsak nei-fullmakter. Det var altså 52 sameiere – styret inkludert – til stede på møtet. Ved avstemningen, etter to timers debatt, stemte 60 imot styrets forslag. 40 stemte for.

Det var leder av sameiets valgkomité som i forkant av det ordinære årsmøtet i 2012 tok initiativ til at det ble nedsatt en arbeidsgruppe – bestående av bl.a. valgkomiteens medlemmer – som skulle utrede alternative driftsformer for SGT. Hovedårsaken til komiteens initiativ var at den i flere år hadde hatt store problemer med å finne (kompetente) sameiere som var villig til å sitte i styret. Det var – i all hovedsak – arbeidsgruppens forslag som i går ble nedstemt.

Styret vil på neste styremøte ta stilling til hvordan situasjonen skal håndteres.

Relatert informasjon