Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Info fra styrets leder om ekstraordinært årsmøte

10.06.2013

Kjære sameier/beboer

Jeg viser til Bjarne Schmidts innspill om styrets forslag om endret driftsform, til det ekstraordinære årsmøtet, som ble distribuert til alle beboere fredag.

Styrets hovedbegrunnelse for å evt. tilsette en daglig leder er ikke økonomiske, men å sikre SGT en fremtidsrettet og beslutningsdyktig drift. Vi må forvente at fremtidige styrer også vil bestå av personer som er i 100 % jobb ved siden av vervet. I de senere år har det vært vanskelig å rekruttere frivillige til styreverv, særlig styrelederfunksjonen.

Styret respekterer selvsagt at andre ikke ønsker endring i driftsform, men ønsker likevel å rydde opp i noen faktafeil i Schmidts fremstilling.

Hans NHO-tall er helt sikkert riktige, men basert på ytelsespensjon og reelle nok for denne gruppen. Det vil ikke være reelt for SGT med en faktor på 1,4, men nærmere 1,3 på den lønnen som avtales. Det er heller ikke gitt at det blir 5 % lønnsøkning pr. år. I år ble det jo vesentlig lavere.

For det første er sosiale kostnader lovfestet til 24,3 % + innskuddsbasert pensjonsordning. Denne utgjør mellom 2,5 - 8 % (innskuddsbasert) – avhengig av hvilken sats som den ansatte får fremforhandlet. Dette betyr en faktor på ca 1,3.

Bortfallskostnadene som arbeidsgruppen fremla er heller ikke inkludert i Schmidts notat, bl.a. 90.000 kroner i sekretærkostnad og 130.000 kroner i reduserte styrehonorarer. Dette betyr en bortfallskostnad på minimum kr 220.000 årlig. I tillegg har styret lagt opp til en evt. ytterligere reduksjon av styrehonoraret, da styret går fra å være en utførende funksjon til et besluttende organ.

Dersom vi forutsetter at den nye DL med en 60 % stilling vil ha en lønn på ca 300.000 (og ca. 500.000 ved 100 %) vil den årlige kostnaden bli: (men med faktor på ca. 1,3) ca. kr 390.000/650.000. Dette må ses opp i mot bortfallskostnadene på kr 220.000 årlig. Altså en merkostnad på ca kr. 170.000 pr. år ved 60 % stilling eller 470.000 pr. år ved 100 %.

Hva betyr så denne eventuelle merkostnaden for hver enkelt seksjon pr. mnd?:

Seksjonstype/
etasje
Sameiebrøk Merkostnad/år ved
DL 60 % stilling
kr 170.000
Merkostnad/år ved
DL 100 % stilling
kr 470.000
5-roms 4/8 etg 0,40525 57 159
3-roms 8 etg 0,23324 33 91
3-roms 4 etg 0,28571 40 112
3-roms 1 etg 0,33042 47 129
Hybelleilighet 4 etg 0,13994 20 55
Hybelleilighet 8 etg 0,11662 17 46
2-roms 1 etg 0,18465 26 72
Oslo kommune 5,2474 743 2 055

Som vi ser en relativt beskjeden ekstra kostnad pr. seksjon, selv om vi skulle ansette en i en 100 % stilling. Dette må ses opp i mot at vi får bedre service overfor beboere/eiere, bedre kontroll og styring i den daglige driften, beslutningsdyktighet, samt mer profesjonell drift og dermed muligheten for ytterligere å redusere de daglige kostnadene.

Uansett, Styret setter pris på engasjement fra sameierne, og ønsker gjerne flere innspill velkommen. Vi håper på godt oppmøte på onsdagens ekstraordinære årsmøte. Har du ikke anledning til å møte selv, gi fullmakt til en du vet skal dit (må være til person og ikke generelt til f.eks. Styret).

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Reidar Skjøthaug
Styreleder

Relatert informasjon