InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 4 - 2002/2003

  1. Sameiermøte mandag 28. april 2003
  2. Oppussing av vestfasaden
  3. Orden og oppførsel i Sameiet
  4. Oppdatering av husordensreglene etc.
  5. Sameiets hjemmeside på Internett (www.grefsenterrassehus.com)
  6. Terrassegulv rehabilitering
  7. Lopper
  8. Samarbeidsavtale mellom OBOS og Telenor

1. Sameiermøte mandag 28. april 2003

Det ordinære sameiermøte (årsmøte) vil bli avholdt i Sameiestua mandag 28. april. Sameiere som har forslag de ønsker skal bli tatt opp på sameiermøtet må fremsette sine forslag skriftlig til styret innen torsdag 27. mars kl 17:00. Forslagene kan legges i Styrekontorets postkasse i døren 1. etg. mellom blokkene B og C.

2. Oppussing av vestfasaden

I siste Styret Informerer ble det bl.a. skrevet følgende:
Det er styrets intensjon å etablere et konsultativt råd av sameiere. Styret vil samarbeide med rådet og teknisk konsulent for å definere metodevalg og ambisjonsnivået for oppussingen. Kartlegging av betongskadeomfang, analyser og vurderinger kan igangsettes allerede i år 2003. Tidligere spesifikasjoner er tilgjengelig som utgangspunkt for rådets/styrets innledende arbeide. Det er Sameiets intensjon at oppussingen vil bli utført av entreprenør etter ny tilbudsrunde. Sameiet vil benytte teknisk konsulent til å utarbeide spesifikasjoner, anbudspapirer, anbudsvurdering og oppfølging.

Høsten 2001 utarbeidet Hjellnes COWI en tilbudsspesifikasjon der det ble trukket opp en mal for entreprenørene slik at de kunne gi sammenlignbare tilbud på rehabilitering av vestfasaden. Alle tilbud var sammenlignbare med hensyn til metodevalg, rehabiliteringsobjekter og omfang/mengde. Det er styrets oppfatning at vi må gjennom en tilsvarende prosess for å kunne hente inn og sammenligne tilbud fra ulike entreprenører. I samarbeid med rådgivende ingeniører og styret blir det «rådets» oppgave å velge det beste tilbudet.

Styret ønsker å komme i gang med det forberedende arbeide tidligst mulig for å ha god tid til å evaluere innkomne tilbud. Sameiere som ønsker å delta i det forberedende arbeide anmodes om å ta kontakt med styret for nærmere informasjon.

3. Orden og oppførsel i sameiet

Styret minner om at de eiere som fremleier sin leilighet er hele tiden ansvarlig overfor sameiet for at fremleieren er kjent med Sameiebokens innhold og at fremleieren følger sameiets husordensregler og for øvrig oppfører seg uten sjenanse for sine omgivelser. Husordensregel nr 1 - ro i huset - er den regel som det ofte syndes mot. Regelen sier bl.a.: «Hvis man på grunn av selskapelighet må regne med at det vil bli mer støy enn vanlig en enkelt kveld, bør nærmeste naboer underrettes om dette.» Denne oppfordring gir ikke dermed «fritt leide» for å bråke og spille høy musikk til langt på natt!

4. Oppdatering av husordensreglene etc.

Styret oppfordrer alle beboere om å lese Nyttige opplysninger og Husordensregler i Sameieboka i den hensikt å melde tilbake til styret om eventuelle forslag til oppdateringer, tilføyelser etc. Det er styrets målsetning at Sameiet har et levelig og godt regelverk.

5. Sameiets hjemmeside på Internett (www.grefsenterrassehus.com)

Sameiets hjemmeside på Internett har nå vært i bruk siden april 2002, og pr dags dato er det registert over 16000 «treff». Hjemmesiden brukes til å informere beboerne om dagsaktuelle begivenheter i sameiet, og begivenheter illustreres gjerne med bilder. Hele nettstedet består nå av 282 sider, og en utskrift av forsiden - inkludert oversikt med referanser til tidligere nyheter - fyller hele 7 A4-sider. For beboere som ikke har tilgang til Internett, blir en oppdatert førsteside satt opp på sameiets oppslagstavler i 1. etasje når førstesiden er «full av nyheter». I den senere tid er også oppdaterte utskrifter lagt ut i vaskerommene.

Av de begivenheter og informasjoner som har vært på hjemmesiden siden siste Styret Informerer kan bl.a. følgende nevnes:

a. Penger å spare på ENØK

(16.12.2002) - På kort sikt vil Sameiet spare kr 40 000,- ved å iverksette enkle ENØK-tiltak. Sameiestyret har vedtatt å senke innetemperaturen i korridorene fra 21 til 15 grader. Det vil også bli nattbelysning en time tidligere. På styrekontoret, trimrommet og i Sameiestua vil ovnene bli ukeprogrammert og få nattsenking av temperaturen. I korridorgangene vil defekte ovner bli slått av, og det vil kun være 15 ovner i hver blokkorridor.

b. Omlegging til ny grunnpakke

(18.12.2002) - Styret har mottatt informasjon fra Telenor Avidi i forbindelse med omlegging til ny grunnpakke på bakgrunn av Kanalvalg 2002. Omleggingen vil bli foretatt i tidsrommet 6. - 10. januar og medfører at en del kanaler vil endre kanalplass. Henvendelser kan rettes til Telenor Avidis kundesenter på telefon 815 33 105
Feilmeldinger kan meldes på gratis grønt nummer 800 30 111.

c. Dramatisk økning av foreldrebetalingen i barnehagen

(02.01.2003) - Styret har varslet en dramatisk økning i foreldrebetalingen på kr 500-600 med virkning fra 1. februar. Hovedårsaken er et svært godt lønnsoppgjør innen barnehagesektoren. Lønnskostnadene øker med 13% i forhold til inneværende år. Statstilskuddet er foreslått økt med knappe 4%. Styret fortsetter arbeidet med budsjettet for å redusere kostnader og øke inntektene.

d. Husleiegiroer og strømpris

(10.01.2003) - Sameiet Grefsen Terrassehus inngikk i november i fjor en fastprisavtale med LOS/Agder Energi, som sikrer oss en fast strømpris inkludert alle avgifter på cirka 58 øre Kwh. Til tross for en prisøkning på 25 prosent, har avtalen hittil fremstått som svært gunstig i forhold til en variabel kraftpris. Sameiernes á konto beløp for strøm var etter styrets oppfatning så romslige at man anså det som unødvendig å øke beløpet. På grunn av en misforståelse mellom Sameiestyret og vår nye forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning, ble á kontobeløpet for strøm likevel økt med 20 prosent. Når skaden først var skjedd fantes det to muligheter: Rette opp feilen og sende ut nye giroer eller vente og korrigere feilen på giroene for andre halvår (fra og med 1. juli).

Siden de fleste har betalt husleie for januar og et nytt sett med husleiegiroer ville skapt mye rot for alle parter, har styret i samråd med OBOS Eiendomsforvaltning valgt å ikke sende ut nye giroblanketter. Á konto beløpet vil bli korrigert når nye giroer sendes ut til sommeren.

Med andre ord: Betal giroen du har mottatt for første halvår, korrigering foretas siste halvår. Sameiestyret og OBOS Eiendomsforvaltning beklager det inntrufne og håper ingen får problemer på grunn av den beklagelige misforståelsen. Faktisk forbruk for 2003 vil bli avregnet tidlig i 2004 som normalt.

Skulle noen ha fått en urimelig økning ut over 20 prosent, kan du ta kontakt med Helen Sverdrup Thygeson tlf. 22 86 58 65 i OBOS Eiendomsforvaltning eller helen.sverdrup.thygeson@obos.no

e. Dørmatter stjålet

(10.01.2003) - I vinterhalvåret leier SGT store dørmatter som legges foran heisdørene. Hensikten er å redusere mengden med søle, snø og vann innover i korridorene og leilighetene. Nå er det noen som ikke har klart å holde seg på matta: tre dørmatter er blitt stjålet! Hvem det er som får regningen? Sameiet, selvfølgelig...

f. Nei, nei og atter nei!

(16.01.2003) - De blå containerne som er utplassert i garasjeanlegget er utelukkende ment til papir! Gang på gang blir alt annet kastet i dem: hagestoler, kjøkkeninnredning, puter og planker. Det betyr ekstra utgifter for SGT. Vær så snill og levér avfall til Oslo kommunes avfallsdeponi på Brobekk!

g. Nøkternt 2003-budsjett

[30.01.2003] - Vi har lagt opp til et nøkternt budsjett for 2003. Under forutsetning av at sameiet ikke gjør noen store endringer på årsmøtet i april, vil vi sannsynligvis ha et overskudd i underkant av 250.000 kroner. Disse pengene vil komme godt med når vi starter vårt store rehabiliteringsprosjekt i 2005, sier Hallvard Lunde som er styrets «pengemann».

h. Snekkerrom i tilfluktsrommet?

[03.02.2003] - Sameiet har to store tilfluktsrom. Hittil har begge tilfluktsrommene blitt brukt som oppbevaringsplass for mye skrot. Styret har fått en forespørsel om alternativ bruk av ett tilfluktsrom, for eksempel som snekkerrom. Styret er ikke avvisende, og ønsker seg flere forslag til en bedre utnyttelse av arealet i tilfluktsrommet.

i. Erstatningsansvar for medlemmer av sameiestyret

04.02.2003] - Lar du deg velge til medlem av sameiestyret, er det viktig å være klar over at feil og forsømmelser som blir utført av styret kan medføre erstatningsansvar for det enkelte styremedlem. Sameiestyret i SGT ønsker ikke å komme i en slik situasjon. Vi arbeider offensivt for at sameiet bl.a. skal ha gode HMS-rutiner, anbudsordninger og god økonomistyring.

j. Narko-razzia uten positive funn

[14.02.2003] - Tidligere i uken gjennomførte politiet en narkotikarazzia mot en utleieseksjon i 8. etasje. Politiet hadde mistanke om narkotikasalg. Leiligheten, gang- og kjellerbod ble gjennomsøkt av narkotikahund uten positive funn. Sameiestyret vil underrette seksjonseier. Vi oppfordrer sameierne til å være årvåkne og varsle styret dersom man merker unormalt stor trafikk inn/ut av leiligheter til alle døgnets tider.

k. Synlige parabolantenner på vestfasaden

(19.02.2003) - Flere parabolantenner er blitt synlig montert på vestfasaden. Dette kan være i konflikt med våre vedtekter selv om parabolantenner ikke er spesifikt omtalt. Synlige parabolantenner skjemmer fasaden og virker forstyrrende. Behovet for parabolantenner burde være redusert etter oppgraderingen av kabel-TV-anlegget, og muligheten til å kjøpe dekodere. Sameiestyret vil legge frem saken på årsmøtet 28. april.

l. Mest klager på fremleie-leiligheter

[22.02.2003] - I vårt sameie leies ca 20% av seksjonene ut på fremleie. Styret mottar og styrebehandler adskillig flere klager på utleie-leiligheter enn klager der eieren selv bor i sin seksjon. Det er først og fremst klager knyttet til støy, musikk og innvielsesfester. Når styret mottar klager, blir både eier og leier av seksjonen tilskrevet.

6. Terrassegulv rehabilitering

Vedlagt følger en orientering om rehabilitering av terrassegulv. Det foreligger tre alternativer med hensyn til slitebelegg - betongheller, tregulv eller fliser. De sameiere som vurderer å få rehabilitert sitt terrassegulv i år anmodes om å registrere sitt ønske innen 1. april ved å returnere svarslippen på vedlegget til styret.

7. Lopper

Det vil også i år bli anledning å samle lopper i tilfluktsrommet. Loppene vil bli hentet fredag 25. april. Alle umerkede gjenstander og alle gjenstander utgått på dato vil da bli fjernet.

8. Samarbeidsavtale mellom OBOS og Telenor

OBOS har forhandlet frem en samarbeidsavtale med Telenor som gir beboerne gunstige rabatter på bruk av telefon m.m. Avtalen gjelder frem til 31.12.2004.

Hovedpunktene i avtalen er:

De som ikke ønsker å omfattes av avtalen må ta kontakt med styrekontoret snarest.

Sameiet Grefsen Terrassehus, februar 2002

Med vennlig hilsen

StyretPDF Vedlegg: Orientering om rehabilitering av terrassegulv inkl. svarslipp (PDF-format)

NB: Notatet er i PDF-format og forutsetter at Adobe Reader er installert. Hvis du ikke har dette programmet, kan du laste det ned gratis ved å klikke her.