Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Nytt forslag om daglig leder

04.03.2014

Styret fremmer igjen forslaget om en endret driftsform for sameiet som innebærer ansettelse av daglig leder. Forslaget fremmes på ekstraordinært årsmøte onsdag 12. mars kl. 18.30. Les mer om forslaget i innkallingen som legges i postkassene tidlig i uke 10.

Et forslag om ansettelse av daglig leder ble også fremmet på ekstraordinært årsmøte i november. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da, etter at sameiere med juridisk bakgrunn hevdet under møtet at ansettelse av daglig leder krevde vedtektsendring – noe som ikke lå inne i forslaget fra styret. Uklarheten som oppsto på grunn av dette, gjorde at styret trakk forslaget.

Obos' juridiske avdeling har på nytt gått gjennom saken, og kvalitetssikret styrets forslag. Obos slår fast at det ikke er nødvendig å endre vedtektene for å kunne ansette en daglig leder, slik også styret anførte i forrige runde. Det nye forslaget fra styret klargjør sterkere styrets ansvar, og at daglig leder kun kan operere på fullmakter fra styret. Forslaget har også nå en mer detaljert stillingsbeskrivelse av daglig leders arbeidsoppgaver enn i det opprinnelige forslaget.

Styret foreslår imidlertid en vedtektsendring for å få en mer fleksibel sammensetning av styret. Styret foreslår at § 10 i vedtektene, som i dag foreskriver at «Styret skal bestå av syv medlemmer...» endres til «Styret skal bestå av mellom fire og syv medlemmer».

Styret antar at fem styremedlemmer vil være et naturlig valg fremover, hvis en endret driftsform kommer på plass. Men i fall en ordning med DL skulle vise seg å være svært vellykket, og styret kommer til at man faktisk greier seg med kun fire styremedlemmer, så bør styret – i dialog med valgkomiteen – ha mulighet for i perioder å kunne operere med kun fire medlemmer. Slik vil også valgkomiteens arbeid kunne lettes, og kostnader til styrehonorar ytterligere reduseres.

Det er for øvrig ingen ting i veien for at styret kunne ha gått veien om en vedtektsendring for å endre driftsformen. Når styret har valgt ikke å gjøre det, er det bl.a. fordi det er en mer tungvint og komplisert måte å gjøre det på. Skulle man f.eks. komme til, etter å ha gjort seg erfaringer med en ny driftsform, at det ikke var så veldig smart, så kan styret enkelt foreslå nye løsninger overfor sameierne, uten å gå veien om et tosporet system med forslag om nye og alternative vedtektsendringer.

Som kjent opererer styret i dag som interimstyre. Styret trakk seg etter motstanden styrets forslag møtte i november, men ble kort tid senere oppfordret fra valgkomiteen om å fortsette som interimstyre frem til ordinært årsmøtet i april. Blant annet på grunn av utfordringer knyttet til å komponere et helt nytt styre rett før en relativt krevende periode med budsjettarbeid. Styret fulgte henstillingen, mot én stemme.

Styret har derfor rådført seg med Obos – sameiets forretningsfører – om det er noe i veien for at styret – som interimstyre – igjen kan fremme forslaget om daglig leder. Et interimstyre har i utgangspunktet de samme fullmakter som et ordinært styre, men mange vil nok likevel mene at det ikke bør fremsette nye og vidtgående prosjekter.

Tilbakemeldingen fra Obos er entydig: Det er helt uproblematisk av styret å invitere sameierne til å stemme over forslaget, fordi:

En viktig årsak til at styret fremmer forslaget nå – og ikke venter til det ordinære årsmøtet – er utfordringene valgkomiteen har med å finne tilstrekkelig antall kompetente styremedlemmer. Flere av dagens styremedlemmer er også «på vei ut» av styret. Skulle forslaget ha vært fremmet, og blitt vedtatt, på det ordinære årsmøtet, måtte valgkomiteen trolig ha forberedt to alternativer – ett med syv medlemmer, og ett med færre. Med et ekstraordinært årsmøte nå vil valgkomiteen allerede i midten av mars ha ett alternativ å forholde seg til.

En annen årsak til at forslaget om daglig leder kommer igjen allerede nå, er situasjonen som oppsto da sameiets styresekretær dessverre gikk bort ved nyttår. Styret vurderte da om man skulle gå til ansettelse av ny styresekretær, men landet etter hvert på at det ikke ville være riktig, da styret var av den oppfatning at spørsmålet om endret driftsform ville tvinge seg frem i nær fremtid – uansett hvem som sitter i styret. Styret mente det ikke ville være riktig å gå inn i en situasjon med relativt stor usikkerhet for den som eventuelt ville blitt ansatt som styresekretær. Styresekretærs bortgang aksentuerte på mange måter behovet for en snarlig og endelig avklaring av driftsform.

Styrekontoret betjenes i dag ved at et styremedlem midlertidig har tatt på seg oppgaven.