Husleien for barnehagen

04.04.2009

Logo for Grefsen Terrasse BarnehageHelt fra Grefsen Terrasse Barnehage ble opprettet har sameiet subsidiert barnehagen for å sikre at barnehagen skulle klare seg økonomisk. Subsidieringen har blant annet skjedd ved at barnehagen har sluppet å betale felleskostnader, og ved at leien for lokalene har vært svært lav.

Dette har gitt barnehagen nødvendig økonomisk hjelp. På den annen side har det tilslørt de reelle utgiftene barnehagen har. Det har også gjort at barnehagens budsjetter har vist lavere utgifter enn de reelle utgiftene. Styret vil nå forsøke å tilpasse lokalkostnadene til et reelt og normalt leienivå.

En uavhengig takstmann har vurdert normal husleie for lokalene i deres nåværende tilstand til 642.000 kr pr år, fellesutgifter kommer i tillegg. Dette representerer om lag en firedobling av dagens totale kostnader.

Tilsløringen av de reelle utgiftene i budsjettene har dessverre ført til at barnehagen - etter at maksprisreformen ble innført i 2003 - har fått lavere tilskudd enn man ville ha fått hvis budsjettføringen hadde uttrykt reelle størrelser. Regnskapet for 2003 - som altså ligger til grunn for beregningen av det kommunale tilskuddet - viste ikke de reelle utgiftene. Dette har barnehagen slitt med hvert eneste år siden den gang. Det har bl.a. ført til at foreldrene til barn i Grefsen Terrasse Barnehage betaler mer enn maksimalprisen fastsatt av Stortinget.

På grunnlag av bl.a. dette har styret som ambisjon å tilpasse lokalkostnadene til normalt leienivå.

Barnehagen har ikke selv økonomi til å betale normal lokal-leie. Det arbeides derfor med å finne en løsning på hvordan slik normalisering av leien kan foregå uten at barnehagens realøkonomi blir endret.

Man har søkt kommunen om økt tilskudd, og svar på dette har kommet nå i mars 2009. Kommunen har ikke noen innvendinger mot normalisering av leienivået, men gir heller ingen økning av kommunalt tilskudd på noe annet grunnlag enn økning av antallet barnehageplasser. Reglene for kommunalt tilskudd er endret i 2009 slik at de private barnehagenes reelle kostnader ikke har noen konsekvenser for nivået av kommunalt tilskudd.

En eventuell kompensering av leien ser derfor ut til å måtte skje ved tilskudd fra Sameiet. Det arbeides med i hvilken form et slikt eventuelt tilskudd skal komme i, og hva som vil være konsekvensene av forskjellige alternative former for tilskudd. Dette må igjen selvsagt godkjennes av sameierne.