KalkulatorOppussing av barnehagen utsatt

27.03.2009

Etter lengre tids dialog med Bydel Nordre Aker og Oslo Rådhus konkluderer styret med at det så langt ikke har lyktes med å skaffe offentlig finansiering til dekning av utgifter i forbindelse med oppussing og fornyelse av barnehagen. Oppussing må derfor utsettes inntil videre.

Som tidligere meldt fikk barnehagen rett før nyttår avslag på søknaden om støtte fra kommunen, bl.a. fordi rehabiliteringen ikke ga økt antall barnehageplasser. En ny søknad ble sendt rundt nyttår, med utførlige planer for å øke med 6 nye plasser for barn under 3 år, slik kommunen forlangte for å imøtekomme søknaden.

Men også svaret på denne søknaden ble negativt.

Bydel Nordre Aker svarer at man ikke gir ekstraordinære tilskudd til rehabilitering av private barnehager.

Styret kontaktet Oslo Rådhus og forespurte om det stemte at private barnehager ikke kunne få økt tilskudd til rehabilitering, og henviste til det første svaret med krav om økt antall plasser. Rådhusets svar var at penger som avsatt til slikt i sin helhet ble disponert av Omsorgsbygg Oslo KF, og kun ble tildelt kommunale barnehager!

Rehabiliteringen av barnehagen er derfor utsatt inntil videre.