Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

DokumentmapperReguleringsplanen for baktomta er oversendt kommunen

11.11.2008

Sameiets ønske om å regulere en del av arealet bak blokkene til boligformål er nå kommet et godt stykke videre. Reguleringsplanen er nå oversendt Plan- og bygningsetaten i kommunen.

På ekstraordinært Sameiemøte 18. januar 2007 fikk styret fullmakt til å iverksette en planprosess for regulering av en del av arealet bak blokkene til boligformål.

Arkitekten har utført et betydelig arbeid med mange forberedende høringer der bl.a. naboer, bydel, Samferdselsetaten, Helse- og velferdsetaten, Byantikvaren, Friluftsetaten - til sammen 18 forskjellige høringsinstanser - har uttalt seg.

Arkitekten har vurdert alle innspill og tatt hensyn til det som ble funnet å være vesentlig. Et av de store klagepunktene var trafikkbildet som en slik bebyggelse ville påføre naboene, og da spesielt beboerne i Kurveien. Dette har ført til at innkjørsel til bebyggelsen nå foreslås å skje fra Grefsenkollveien. Innkjørselen via Kurveien vil da bare bli for søppelhenting, ambulanser og lignende.

Som følge av rasulykken i Ålesund ble det også nødvendig å innhente en vurdering av rasfaren i området. Plandokumentet inkluderer nå en vurdering av stabiliteten og mulige sikringstiltak for fjellskjæringen mellom Grefsen terrassehus og Grefsenkollveien. Denne vurdering ble gjennomført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og påførte prosjektet en ekstrakostnad på 60.000 kroner.

Plan- og bygningsetaten i kommunen skal nå vurdere saken, før den legges ut til offentlig ettersyn. Siste trinn i prosessen blir at saken oversendes bystyret for endelig avgjørelse.

Reguleringsplanen ble budsjettert til å koste 600.000 kroner - fordelt likt mellom 2007 og 2008 - og ble sanksjonert på årsmøtene i forkant av de to budsjettårene. I tillegg påløper altså en ekstrakostnad på 60.000 for vurderingen av rasfaren i området.

Plandokumentet - som er på over 130 sider - er nå tilgjengelig for beboerne. Ta kontakt med styrekontoret hvis du vil se nærmere på det.