Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Status i høyspentsaken

18.04.2007

Vi har mottatt følgende informasjon fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel:

Jeg hadde møte med Oslo Vei i ettermiddag hvor de informerte meg om at de i dag har fått e-post fra NVE vedrørende konsesjonssøknaden om kabling av høyspentledning fra mast 9 (Grefsenkollveien12a) til mast 14 (nedenfor Mons Søviks plass).

Oslo Vei fortalte at konsesjonssøknaden nå var innvilget med endemaster ved mast 9 og mast 14 slik dette var søkt om. Kabeltraseen var også godkjent slik denne var søkt om. I e-posten fra NVE stod også at det ble gitt ekspropriasjonstillatelse med forutsetning at skjønnsprosessen starter raskt. Dette betyr så langt jeg forstår at Oslo Vei nå har anledning til å starte med sitt kablingsprosjekt slik de har forpliktet seg til i forbindelse med salget av Grefsenkollveien 14.

Jeg diskuterte videre med Oslo Vei hvilke muligheter de nå ser for en forlenget nedgraving av høyspentledningen ned til mast 6 ved Grefsenveien. De understreket at dette tilbudet fortsatt sto ved lag, men at finansieringen av dette prosjektet var viktig og at de nå ikke kunne utsette denne beslutningen mye lengre. Fredag 20.4 har de nå satt som dato denne beslutningen må tas.

Totalkostnaden i prosjektet for å kable høyspentledningen ned til Grefsenveien er kr 13,9 mill. inkl MVA med dagens forutsetninger for dette prosjektet.

Vi har etter beste evne gått igjennom kostnadskalkylen til Oslo Vei for denne tilleggskablingen og sjekket dette og innhentet priser fra entreprenør. Med de nye forutsetningene med graving av en dobbelt grøft, stigningen av kabelprisene som har vært betydelig det siste året og en ny endemast på Sverre Enevolds Plass som er mer kostbar enn masten foran Grefsenkollveien 12 a så har vi kommet frem til at 13,9 mill kr inkl mva er tilnærmet et korrekt beløp for denne forlengede kablingen fra mast 9 til mast 6 (ved Grefsenveien).

Finansiering av dette så langt er som følger:

Oslo Kommune budsjettforlik 2007 3.000.000,-
Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY) 2.940.000,-
Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY) 1.200.000,-
Backe Gruppen 1.200.000,-
Oslo Vei 1.200.000,-
Beboere/grunneiere 3.500.000,-
Sum 13.040.000,-

Bidrag fra beboere/grunneiere som så langt er positivt bekreftet er ca 3,5 mill kr. Vi mangler da en finansiering på kr 860.000,- for å komme i mål med beboer/grunneier finansiering slik Oslo Vei har forlangt dette.

Vi har tatt opp problemstillingen med merverdiavgiften og refusjonen av denne i dette prosjektet. Det er spesielle regler for dette i denne type prosjekt. Mulighetene for Oslo Vei å få refundert mva i dette prosjektet undersøkes og antas å være gode, dette vil da kunne øke bidraget til Oslo Vei med kr 300.000,-.

Det ekstra bidraget på 1,2 mill kr fra EBY må behandles i byrådsavdelingen og i bystyret og er følgelig også beheftet med en viss usikkerhet.

Oslo Vei ga oss som beboere følgende tilbud i dag (18.4.07):

Om beboere kan finansiere ytterligere kr 500.000,- så tar Oslo Vei dette tilleggsprosjektet, og strekningen fra mast 9 (Grefsenkollveien 12a) ned til mast 6 (ved Grefsenveien) blir kablet.

Dette tilbudet forutsetter at alle avtaler med berørte grunneiere er undertegnet og at skjema for finansiering også signeres.

Oslo Vei tar da den risikoen det måtte være at Oslo Kommune (ved EBY) ikke bidrar med de ekstra 1,2 mill kr og også usikkerheten rundt refusjon av MVA til Oslo Vei.

Vedlagt følger skjema som Oslo Vei ønsker som en bindende bekreftelse på bidrag fra berørte grunneiere og beboere. Jeg ber de av dere som ikke har signert og returnert dette skjemaet tidligere om å gjøre dette så snart som mulig og returnere skjemaet til undertegnede.

Som dere ser over så forutsetter Oslo Vei et ekstra bidrag fra beboere/grunneiere på kr 500.000,-. Jeg ber de av dere som har muligheten for å øke bidraget gjør dette i forbindelse med at skjemaet fylles ut og returneres til undertegnede. Vi er svært nær å komme i mål med dette prosjektet nå og håper at vi lykkes med denne ekstra kablingen.

Skjemaet returneres til:
Torbjørn Togstad
Nordhagaveien 3b
0491 OSLO

Skjemaet kan også signeres, skannes og sendes tilbake til undertegnede som vedlegg til en e-post (e-postadresse: togstad@c2i.net).

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Øvre Grefsen Vel

PDF Erklæring: Tilsagn om økonomisk bidrag til omlegging fra høyspent-luftstrekk til jordkabel på Grefsen-Lofthus