Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Nytt innspill fra Oslo Vei

11.03.2007

Vi har mottatt følgende informasjon fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel:

Som jeg orienterte om i statusskriv 4.3.07, så anså vi at mulighetene for kabling fra mast 9 (Grefsenkollveien 12 a) ned til mast 6 (Sverre Enevolds plass) ikke kunne gjennomføres i denne omgang på grunn av manglende finansiering.

Prosjektleder Jan Engen ringte undertegnede onsdag 7.3 hvor han sa at Oslo Vei ønsket et møte med oss så snart som mulig for å diskutere dette kablingsprosjektet. Vi avtalte da møte samme dag kl 16.00.

På dette møtet fortalte Oslo Vei at de har gått igjennom denne saken nok en gang og ville diskutere et forslag med oss for å komme oss i møte med en tilleggskabling fra mast 9 ned til mast 6.

For å få kablet denne strekningen fra mast 9 ned til mast 6 så har Oslo Vei kalkulert med en pris på 13,8 mill kr inklusive mva, de har da tatt hensyn til en prisstigning på kabler og deler på 8 % den siste måneden.

Tar vi utgangspunkt i finansiering slik dette var anslått tidligere har vi følgende:

Vi mangler ut fra dette 4,8 mill kr for å fullfinansiere prosjektet. For å komme oss i møte så foreslår Oslo Vei at disse 4,8 mill kr finansieres som følger:

Dette blir et vesentlig bedre tilbud enn det som ble presentert i brev av 16.2.07 fra EBY, hvor beboere og grunneiere måtte finansiere 4,36 mill kr. Oslo Vei vil her følge opp kontakten med Backe gruppen og Oslo Kommune for å avklare denne siden av finansieringen.

Denne forlengede kablingen forutsetter 2 parallelle grøfter fra mast 9 ned til mast 6. Mast 9 vil bli fjernet og endemasten vil bli ved mast 6.

Om denne tilleggskablingen blir utsatt til et senere tidspunkt vil kostnadene øke ytterligere ved at endemasten ved Grefsenkollveien 12 a må tas ned og flyttes til mast 6 ved Sverre Enevolds Plass.

For å klarlegge finansieringen av denne kablingen ut fra dette nye forslaget til Oslo Vei må vi gi en snarlig tilbakemelding til Oslo Vei slik at en reservasjon av nødvendig kabel kan gjøres.

Vi trenger en bekreftelse fra beboere og grunneiere om at tidligere tilskudd til finansiering står ved lag og hva den enkelte kan gi som en mulig tilleggsfinansiering for å dekke inn den ekstra andelen på 1,2 mill kr fra beboere/grunneiere. Tilbakemelding kan gis til Torbjørn Togstad på tlf 22 15 86 06, e-post togstad@c2i.net eller på vedlagte skjema som kan sendes til Torbjørn Togstad, Nordhagaveien 3b, 0491 OSLO. Jeg ber om at tilbakemelding gis til undertegnede innen fredag 16. mars. Her ønsker vi også tilbakemelding fra grunneiere/beboere som tidligere ikke har forpliktet seg med et bidrag som nå ser muligheten til å bidra økonomisk for å lykkes med denne forlengede nedgravingen.

PDF Erklæring: Tilsagn om økonomisk bidrag til omlegging fra høyspent-luftstrekk til jordkabel på Grefsen-Lofthus


Oslo Vei sier at de har tenkt igjennom situasjonen rundt en forlengelse av kablingen og ønsker å fremstå mer positivt i lokalmiljøet og støtte alternativet med en forlenget kabling på Grefsensiden. De sier også at prosessen rundt ekspropriasjon og andre protester vil kreve tid og penger å behandle som de ved dette håper å redusere omfanget av. Her har vel også alle innspill og trykk mot Oslo Vei fra forskjellige hold hatt en viss betydning samt de protestene de har mottatt på konsesjonssøknaden som er sendt til NVE.

Dette blir vel siste muligheten vi får til å bli kvitt høyspentledningen på lang tid. Her vil jo flere grunneiere få frigjort deler av dagens båndlagte areal med de fordelene dette vil ha for den enkelte. I tillegg vil en skjemmende høyspentledning bli borte og magnetfelteksponeringen blir redusert. Lykkes vi ikke med denne finansieringen sier Oslo Vei at de går videre med alternativet det er sendt inn søknad for. Dette betyr at endemastene blir stående foran Grefsenkollveien 12a og nedenfor Mons Søviks Plass.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Leder av arbeidsgruppen for en forlenget nedgraving
Øvre Grefsen Vel

Nordhagaveien 3b
0491 Oslo
Tlf 22158606, 90956166