Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Status i høyspentsaken

06.03.2007

Vi har mottatt følgende statusrapport fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel. Han opplyser for øvrig at denne saken blir en av sakene på årsmøtet til Øvre Grefsen Vel som avholdes torsdag 8. mars kl 19.00 i Kjelsås Folkets hus i Myrerveien 40.

Status 4.3.07 vedrørende høyspentledning Grefsen - Lofthus

1. Konsesjonssøknad

Fristen for innspill i forbindelse med denne søknaden var opprinnelig satt til 16.2.07. Etter at det ble endelig avklart at hele beløpet satt av i budsjettet til Oslo Kommune for 2007 skulle gå til dekning av en forlenget nedgraving på Grefsensiden ble det gitt 1 ukes utsettelse (til 23.2.07) på høringsfristen for konsesjonssøknaden. Dette ble gjort for å klarlegge om det var tilstrekkelig finansiering til en forlenget nedgraving av høyspentledningen fra mast 9 (Grefsenkollveien 12 a) ned til mast 6 (ved Grefsenveien). Omega Elkraft hadde lovet å prioritere en prosjektering av denne tilleggsstrekningen dersom finansiering gikk i orden.

Konsesjonssøknaden er nå under behandling hos NVE, se hjemmesiden til NVE

Omega Elkraft er nå bedt om å svare blant annet på protesten på konsesjonssøknaden fra Øvre Grefsen Vel (ØGV). Omega Elkraft har erkjent at det er faktiske feil i konsesjonssøknaden slik som påpekt av ØGV, dette må de nå gi en forklaring på til NVE.

Vi påpekte også at det ikke var nevnt i søknaden at den nye traseen for høyspentledningen gikk forbi 2 barnehager i tillegg til barnehagen i Grefsenkollveien 12a. Her sier Omega Elkraft at de ikke kan ta hensyn til ny barnehage som planlegges i Grefsenkollveien 14 siden den kun er planlagt. Dett finner vi helt uhørt siden hele dette prosjektet gjennomføres med utgangspunkt i bygging av leiligheter og barnehage i Grefsenkollveien 14. Kabelen legges helt opp til tomtegrensen på Grefsenkollveien 14 hvor barnehagen planlegges.

Det skal bli interessant å se hva NVE sin vurdering blir her.

2. Politisk behandling av konsesjonssøknaden

MPS (Miljø-, plan- og samferdselskomiteen) i Nordre Aker behandlet konsesjonssøknaden i sitt møte tirsdag 16. januar. Undertegnede ga MPS en kort oppdatering av saken. Vedtaket i MPS støttet arbeidet for å få til en forlenget nedgraving og redusere de helsemessige konsekvensene av høyspentledningen. Vedtaket er nå lagt ut på Oslo Kommune sine sider.

Denne saken ble så tatt opp til behandling i Bydelsutvalget i Nordre Aker 1.2.07. I åpen halvtime før BU møtet startet kom det frem sterke innvendinger fra Lofthussiden på forslag til vedtak. Undertegnede som også holdt innlegg i åpen halvtime så positivt på forslaget som setter krav om at relevante sikkerhetsavstander fra kabeltraseen til barnehager vurderes og at konsesjon ikke gis før berørte beboere på Grefsensiden har fått anledning til å avklare finansiering av en forlenget nedgraving. BU utvalget gjorde et vedtak i tråd med MPS innstillingen.

3. Finansiering av en forlenget kabling

Beløpet på 3 mill kr fra Oslo Bystyre var forutsatt kanalisert via EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten). Det viste seg å bli vanskelig å få en avklaring på hvordan disse 3 mill kr skulle disponeres pga at Lofthussiden kom med krav om en andel av disse midlene. På grunn av dette måtte vi ventet på et møte med EBY fra før jul til langt ut i februar uten at det var mulig å få en avklaring. Vi hadde da kontakt med Venstre og andre politikere i bystyret for å få en klar føring på hvordan disse 3 mill kr skulle brukes. Det ble da etter noe tid avklart at disse 3 mill kr skulle benyttes til en forlengelse av kablingen på Grefsensiden.

Ut fra dette var anslått finansiering for en forlenget kabling som følger:

EBY hadde da kontakt med Oslo Vei vedrørende en forlenget nedgraving fra mast 9 til mast 6. Oslo Vei kom da tilbake med sitt tidligere krav hvor de forlangte at de skulle ha ansvaret for denne tilleggskablingen. De kom da også med en ny pris på 13,4 mill kr inkl. avg. for disse 540 meterne for å gjennomføre dette prosjektet. Denne økte prisen forklarte de med økte kostnader på kabelen og at det nå var krav om en dobbelt grøft. Det kan her nevnes at det i konsesjonssøknaden Oslo Vei har sendt til NVE opereres med en kostnad på 16,5 mill kr eks. avg. for kabling av ca. 1,2 km.

EBY sendte da brev til alle første linje beboere langs høyspentledningen mellom mast 9 og mast 6 for å kartlegge mulighetene for en ekstra finansiering på 4,36 mill kr til denne forlengede kablingen. Fristen for dette var da 23.02.2007 kl 15.30. Det viste seg å være umulig å finansiere et så stort beløp med en så kort tidsfrist. (Se vedlegg for brev fra EBY.)

PDF Brev fra EBY pr. 16.02.2007

Det er nå gitt tilbakemelding til NVE at det ikke er tilstrekkelig finansiering til en forlenget kabling ned til mast 6 og NVE fortsetter nå med sin konsesjonsbehandling av søknaden.

Det er gitt mange gode innspill til NVE på at den valgte løsningen med en endemast ved Grefsenkollveien 12a ikke må godkjennes, det blir interessant å se resultatet av denne behandlingen.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Leder av arbeidsgruppen for en forlenget nedgraving
Øvre Grefsen Vel