Busser på Disen (bildet er gjengitt med tillatelse fra www.bytrafikk.no)

Sporveien prioriterer ikke buss nr 56

01.02.2007

Styret har gjort et tappert forsøk på å forbedre kollektivtilbudet til Grefsenkollveien. Sporveien har nemlig ikke kjørt fra noen passasjerer langs busslinje 56 - og at bussen er stappfull er ikke så viktig sett opp mot økonomiske argumenter!

Svar fra Oslo Sporveier:

Hei!

Det beklages at dine forespørsler er blitt liggende ubesvart.

Sporveien er på det rene med at det skjer en boligfortetting i det aktuelle området, dog er vi ikke sikre på om det er rett å bruke ytterligere ressurser på linje 56 foreløpig. Tilbudet synes noenlunde korrekt dimensjonert ut fra dagens etterspørsel. Det kan for eksempel ikke dokumenteres noen frakjøring av passasjerer det siste halve året. Vi er selvsagt inneforstått med at det ikke er forenlig med en god tilbudskvalitet å tilby våre reisende ståplass på bussen daglig, men å tilby alle reisende sitteplass til en hver tid er ikke mulig av økonomiske grunner.

Et annet aspekt kan være at vi ønsker å gjøre rutetilbudet mer attraktivt ved å øke antall avganger, og derved få flere til å reise kollektivt. I første omgang kan dette dreie seg om å kjøre noen nye avganger på linje 56 under rushtidene, i rushretning. Sporveien vil vurdere en slik tilbudsforbedring enten fra kommende høst, eventuelt våren 2008. Dog vil en slik ruteutvidelse fullt og helt være avhengig av at det finnes ekstra økonomiske midler tilgjengelig. Å omprioritere ressursinnsatsen fra andre linjer til å øke tilbudet linje 56 anses foreløpig ikke aktuelt.

Med vennlig hilsen
Tore Bogen

Henvendelse fra Grefsen Terrassehus:

Til Oslo Sporveier

Jeg viser til brev fra styret for Sameiet Grefsen Terrassehus, datert 17.11.05, purrebrev av 26.10.06, samt en rekke telefoniske samtaler med ulike ansatte i Oslo Sporveier. Jeg fikk bl.a. for mer enn en uke siden opplyst at jeg ville bli kontaktet av trafikksjef Tore Bogen, men den ventede telefon har ikke kommet.

Styret for Oslos største sameie er både forundret og foruroliget over å møte en slik holdning fra et offentlig trafikkselskap.

Vår henvendelse dreier seg om at det kollektive trafikktilbudet er utilfredsstillende til vår del av bydelen. I vårt brev fremsetter vi ønske om at buss nr 56 får hyppigere avganger slik at T-banetilbudet fra Storo blir et reelt alternativ. Jeg har gjennomlest Strategisk ruteplan 2006-2010 fra Oslo sporveier og konstaterer med skuffelse at vårt område overhodet ikke er tatt med.

Sameiet Grefsen terrassehus har 360 leiligheter, dvs en beboermasse på rundt 1000. Det er nettopp ferdigstilt en stor blokkbebyggelse i Grefsenkollveien 21, og Grefsenkollveien 14 vil bli bebygd i nærmeste fremtid. Vi er således et vekstområde. Det bør derfor forutsettes at kollektivtilbudet utvikles i samsvar med dette. Allerede i dag er det kun ståplasser på bussene i rushtiden, og veinettet mot Storo er også sprengt.

Kan kundesenteret opplyse oss om hvordan vi kan få Oslo Sporveier i tale når det ikke responderes på ovennevnte måte?

Vennlig hilsen
Styret for Sameiet Grefsen Terrassehus
Mona Majgaard