Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Status i høyspentsaken

23.01.2007

Vi har mottatt følgende statusrapport fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel:

1. Konsesjonssøknad

Jeg har fått en del spørsmål vedrørende utviklingen i denne saken, så her følger en kort statusrapport.

Søknad om nedgraving av høyspentledning fra mast 9 (Grefsenkollveien 12 a) til mast 14 nedenfor Mons Søviks plass (Lofthusbommen) er nå sendt til NVE for konsesjonsbehandling. Høringsfristen for denne er 16.02.07.

Søknaden med tilhørende rapport vedrørende magnetfeltberegning er nå lagt ut på sidene til NVE. De som er interessert i å se nærmere på denne søknaden kan gjøre dette ved å gå inn på følgende link til NVEs hjemmeside:

http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=10384

Arbeidsgruppen som arbeider for en nedgraving av høyspentledningen ned til Sverre Enevolds Plass (Grefsenveien) har diskutert denne konsesjonssøknaden. Det er etter vårt syn flere feil, mangelfull dokumentasjon og tvilsomme vurderinger som er gitt i forbindelse med denne søknaden. For at vurderinger og beslutning ikke skal foretas på feilaktig grunnlag, har vi sendt inn klage på denne konsesjonssøknaden hvor vi har påpekt disse punktene. Konklusjonen i denne protesten er som følger:

Kopi av våre kommentarer til konsesjonssøknaden følger vedlagt.

PDF Les klagebrevet til NVE

2. Finansiering av en forlenget nedgraving

Bystyret besluttet etter innspill fra Venstre i budsjettforliket at det skulle avsettes 3 mill på 2007-budsjettet til Oslo Kommune for å bidra til en forlenget nedgraving av høyspentledningen. Her venter vi fortsatt på en formell avklaring på føringer som er lagt på disse 3 mill kr og vil ha et møte med EBY så snart dette foreligger. Disse pengene vil slik vi har fått vite også bli kanalisert via EBY.

Om alle står ved bidrag slik dette var lovet tidligere, så har vi følgende finansiering av en forlenget nedgraving:

3. Kostnader

Ut fra tidligere forutsetninger vil ca 9,5 mill kr være kostnadene for en forlenget nedgraving fra Grefsenkollveien 12 a ned til Sverre Enevolds Plass.

Her har det imidlertid vært en negativ utvikling med hensyn til kabelprisen som har hatt en ytterligere stigning de siste månedene.

I vårt opprinnelige kostnadsoverslag var det også forutsatt at endemasten Oslo Vei måtte sette opp kunne settes opp ved Sverre Enevolds Plass i stedet for Grefsenkollveien 12 a uten at dette skulle påvirke kostnadene til Oslo Vei. Dette diskuterte vi også med Oslo Vei. Nå har det imidlertid kommet frem at masten ved Grefsenkollveien 12 a kan benyttes som endemast slik den er kun med forsterkninger i fundamentet siden dette er en såkalt vinkelmast. Mast på Sverre Enevolds Plass kan etter sigende ikke benyttes som endemast, dette vil derfor medføre en tilleggskostnad som må finansieres i forbindelse med en forlenget nedgraving.

Det er også i konsesjonssøknaden presisert at det er nødvendig med 2 parallelle kabler som graves ned i 2 separate grøfter. De opprinnelige forutsetningene var at det kun ville være behov for 1 grøft.

Vi avventer tilbud fra entreprenør på en totalentreprise som tar høyde for disse nye forutsetningene.

4. Prosjektgjennomføring

For Oslo Vei er i grove trekk fremdrift følgende:

For en forlenget nedgraving som arbeidsgruppen arbeider med er forutsetningene som følger:

Vi vil til slutt legge til at MPS (Miljø-, plan- og samferdselskomiteen) i Nordre Aker behandlet konsesjonssøknaden i sitt møte tirsdag 16. januar. Undertegnede ga MPS en kort oppdatering av saken. Vedtaket i MPS støtter arbeidet for å få til en forlenget nedgraving og redusere de helsemessige konsekvensene av høyspentledningen.

PDF Les protokoll fra møtet i MPS (sak 6/07)

Dette har vært en tung prosess å arbeide med og tiden arbeider også mot oss i forhold til konsesjonssøknad som er sendt inn. Om vi ikke kan knytte oss opp mot prosjekt med konsesjonssøknad som er inne nå så vil alternativet være en separat konsesjonssøknad for en forlenget nedgraving på et senere tidspunkt. Dette vil medføre høyere kostnader for kabling av strekningen fra Grefsenkollveien 12 a og ned til Sverre Enevolds plass.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Leder av arbeidsgruppe for forlenget nedgraving
Øvre Grefsen Vel