Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast foran Grefsen Terrassehus og barnehagen

Status i høyspentsaken

07.09.2006

Vi har mottatt følgende statusrapport fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel:

Status 6.9.06 vedr. en forlenget nedgraving av høyspentledningen på Grefsensiden

Oslo Vei har som de fleste nå kjenner til valgt å grave ned høyspentledningen fra Mons Søviks plass til Grefsenkollveien 12 a hvor det blir endemaster med nedføring av høyspentledningen.

En gruppe beboere med støtte fra Øvre Grefsen Vel har arbeidet for om mulig å gjennomføre en forlenget nedgraving fra mast ved Grefsenkollveien 12 a og ned til mast ved Grefsenveien.
Arbeidsgruppen bestående av Pål Rosén Olsen, Terje Bjerke, Håkon Svendsen, Magne Omestad og Torbjørn Togstad fra Øvre Grefsen Vel har de siste ukene arbeidet aktivt for å realisere denne forlengede nedgravingen.

Undertegnede hadde tidlig i juli kontakt med prosjektleder Jan Engen vedrørende en forlenget nedgraving fra Grefsenkollveien 12 a og ned til Grefsenveien. Engen sa at dette var greit for Oslo Vei, men Oslo Vei kunne ikke bidra noe til dette prosjektet. Vi måtte selv sørge for å innhente tilbud på denne jobben og fullfinansiere dette. Oslo Vei sa imidlertid at de skulle ta med i sin forespørsel til kabelleverandører en opsjon med kabel og kabelmateriell for å dekke en tillegsstrekning på 500 meter. Oslo Vei var svært opptatt av at en slik forlengelse ikke skulle medføre forsinkelser eller andre problem i deres prosjekt og vi fikk frist ut august måned for å gjøre alle avklaringer.

Arbeidsgruppen innhentet tilbud fra entreprenør anbefalt av Hafslund Nett for å utføre alt arbeidet i forbindelse med denne ekstra kablingen og priser på ekstra kabel fra en av de store kabelleverandørene slik at vi kom frem til en totalpris som det var nødvendig å finansiere for å gjennomføre denne ekstra nedgravingen av høyspentledningen.

Den store utfordringen med denne ekstra kablingen var å fullfinansiere dette. Arbeidsgruppen har arbeidet aktivt de siste ukene for å finansiere denne ekstra kablingen. I tillegg til beboere og grunneiere har vi hatt kontakt med Hafslund Nett, Backe gruppen og andre for å avklare mulig finansiering.

Hafslund Nett har konsesjon på et luftstrekk og er fornøyd med dette og ønsker ikke å bidra økonomisk til en nedgraving av høyspentledningen. Vi hadde også møte med Backegruppen som etter vårt syn burde ha interesse av at en endemast ikke ble plassert rett foran noen av leilighetene de planlegger å bygge. Vi fikk følgende svar tilbake fra Backegruppen «Etter en samlet vurdering anser vi videre nedgraving for å være utenfor vårt interesseområde».

Dette var et overraskende svar siden vi har fått tilbakemelding fra potensielle kjøpere av leiligheter i Grefsenkollveien 14 at de er svært opptatt av at det ikke kommer en endemast rett foran leilighetene som bygges. Brev om denne saken er også sendt til adm. dir Backe uten at det er kommet noen tilbakemelding på dette så langt.

De som ut fra dette står igjen for å finansiere denne forlengede nedgravingen ned til Grefsenveien er berørte beboere og grunneiere. Det har vært en meget god respons fra disse med betydelige bidrag til denne ekstra nedgravingen, her har også Oslo Kommune ved EBY som grunneier av Sverre Enevolds plass lovet bidrag på linje med andre grunneiere. Totalt hadde vi etter dette fått forpliktende lovnad om bidrag på over 5,1 mill kr. Vi så da en mulighet til å komme i mål med denne finansieringen.

Oslo Vei kom rett før fristen de hadde satt med nok et overraskende innspill. De forlangte da at kun deres tilbud som vi hadde mottatt på denne ekstra kablingen kunne bli godtatt fra deres side. Dette tilbudet var flere millioner høyere enn konkurrerende tilbud og helt uaktuelt å benytte ut fra hva vi så som mulig å finansiere.

Undertegnede sendte også brev til Oslo Vei ved prosjektleder Jan Engen og kopi til direktør Arnt Rønning den 6.7.06. Dette brevet ble skrevet for at det ikke skulle være noen tvil eller misforståelser av hvordan prosessen fremover ville være. I dette brevet avslutter vi med følgende «Vi vil med utgangspunkt i ovenstående innhente anbud på kabling av ekstra 500 meter og klarlegge at vi har finansiering til dette. Om dere har forslag til firma for å utføre denne tilleggskablingen vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette.»

Vi fikk ikke noen tilbakemelding fra Oslo Vei på det tidspunktet at de satte bestemte krav til hvilke firma som skulle utføre denne jobben eller anbefaling av firma til å utføre dette.

Vi mottok et brev fra Oslo Vei 25.7.06 hvor de bekreftet at de i sin forespørsel til kabelleverandører på levering av kabel og kabelmateriell tok med vår tillegsstrekning på 500 meter som en opsjon slik vi hadde bedt om. I dette brevet sier de videre «For at vi skal kunne holde den stramme tidsplanen som nå følges, må vi be om at finansiering og utførelse av tilleggskabling avklares og dokumenteres senest innen utgangen av august».

Det var heller ikke i dette brevet nevnt et ord om at det var et krav at Oslo Vei skulle utføre denne tilleggskablingen. Først den 30. august fikk vi beskjed om at Oslo Vei satte krav at de kun kunne godta sitt eget tilbud for å gjennomføre denne forlengede nedgravingen på 500 meter. Dette ville gi flere millioner i merkostnader ved denne ekstra nedgravingen noe som var helt umulig å finansiere slik vi så dette. Dette var nok en uryddig prosess kjørt av Oslo Vei hvor de kommer opp med nye innspill og ideer i tolvte time som gjør det svært vanskelig å forholde seg profesjonelt til Oslo Vei.

Vi hadde møte med Oslo Vei mandag 4. september hvor arbeidsgruppen måtte erkjenne at vi ikke hadde klart å fullfinansiere denne ekstra nedgravingen og dette arbeidet er nå avsluttet.

Oslo Vei kjører nå videre med sitt valgte alternativ med endemaster ved Mons Søviks plass og foran Grefsenkollveien 12 a. Det utarbeides nå konsesjonssøknad for kabling av denne strekningen. Det forventes at det vil komme mange protester i forbindelse med denne søknaden, noe som kan gi betydelige forsinkelser i prosjektet. Hva Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil si i sin konsesjonsbehandling er også usikkert, her vil blant annet vurdering av elektromagnetisk stråling bli vurdert i forhold til nærliggende barnehager og boliger. Om feltet overstiger 0,4 mikro tesla så skal det utredes avbøtende tiltak. Med den høye strømstyrken det planlegges for i denne høyspentledningen forventes det at det elektromagnetiske feltet vil ligge godt over 0,4 mikro tesla.

Det kan jo også her nevnes at Lysejordet skole har stengt 3 klasserom som ligger nær en høyspentledning som et føre var tiltak. Det skal derfor bli interessant å se hva NVE sier til plassering av en endemast rett ved 2 barnehager.

Jeg vil også på vegne av arbeidsgruppen få takke for alle de positive tilbakemeldingene og støtten vi har fått i forbindelse med dette prosjektet. Vi kan bare beklage at Oslo Vei med økonomisk støtte fra Akebakkeskogen borettslag og andre beboere på Lofthussiden har vunnet frem med sine planer så langt, men siste ord er fortsatt ikke sagt.

Vennlig hilsen

Torbjørn Togstad
Øvre Grefsen Vel