Høyspentmast foran Grefsen Terrassehus og barnehagen

Behandling av innbyggerinitiativet om nedgraving av høyspentledningen på Grefsen - Lofthus i Oslo bystyre

23.06.2006

Vi har mottatt følgende orientering fra Torbjørn Togstad i Øvre Grefsen Vel (leder av fellesarbeidsgruppen):

Denne saken var oppe til behandling i bystyret 21. juni 2006 (sak 245). Informasjon om saken er lagt ut på Oslo Kommunes nettsider:

Innbyggerinitiativet vi samlet inn mer enn 300 underskrifter til var som følger:

Innbyggerinitiativ til Oslo Bystyre

Oslo Vei er i forbindelse med salg av Grefsenkollveien 14 pålagt å grave ned 1 km av høyspentledningen som går over denne tomten. Sent i denne prosessen kom Oslo Vei opp med et forslag om 3 alternative traseer som alle passerte Grefsenkollveien 14. Oslo Vei la så opp til en budkonkurranse mellom berørte beboere på disse 3 traseene for å hente inn penger til egen kasse. Oslo Vei planlegger så å grave ned den strekningen hvor beboerne betaler mest inn til Oslo Vei. Følgende velforeninger og boligselskap har dannet en arbeidsgruppe for å møte dette utspillet til Oslo Vei.

Lofthus Hageby Vel
Asle Reium
Vestre Grefsen Vel
Bjørn Johansen
Øvre Grefsen Vel
Torbjørn Togstad
Akebakkeskogen Borettslag
Morten Eriksen
Sameiet Grefsen Terrassehus
Reidar Skjøthaug

Vi ber Oslo Bystyre om å ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Oslo Vei legger opp til budkonkurranse og brukerfinansiering av nedgraving av en høyspentledning som er pålagt utført i forbindelse med salg av en tomt og i reguleringsplan. Er denne nye praksisen med budkonkurranse slik kommunen ønsker at dette skal gjøres av kommunalt og privat eide bedrifter i fremtiden?
  2. Hvis dette ikke er ønskelig ber vi bystyret å instruere byråden om at han pålegger Oslo Vei om at de fullt ut finansierer nedgraving av 1 km av høyspentledningen Grefsen - Lofthus slik de er pålagt i reguleringsplanen/salgsavtalen og videre at Oslo Vei tilrettelegger for prosjektering og konsesjonssøknad for en forlengelse av nedgravingen av høyspentledningen som finansieres av beboere og andre berørte parter.

Innstilling fra Samferdsels- og miljøkomiteen var som følger:

Sak 60 Innbyggerinitiativ - Høyspentledning Grefsen - Lofthus
Sendt til bystyret
Samferdsels- og miljøkomiteen har behandlet saken i møte 14/06/2006 sak 60

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Arbeidsutvalget hadde 12.06.2006 møte med initiativtakerne og Oslo Vei AS.

Dokumenter innkommet:

Merknader:

Komiteen vil påpeke at det som ligger til grunn for saken; flytting/nedgraving av en høyspentkabel, er et rent forretningsmessig forhold som ikke har noe med kommunal myndighetsutøvelse å gjøre. Som det går fram av brev av 02.05.2006 fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har flyttingen av høyspentkabelen ikke sin bakgrunn i reguleringsplanen for tomta eller annet forvaltningsmessig vedtak, men i en forretningsmessig salgskontrakt.

Komiteen vil understreke at Oslo Vei AS opptrer som et vanlig privat selskap som i forbindelse med et tomtesalg har tatt på seg en forpliktelse knyttet til å flytte en høyspentledning som går over tomta. Komiteen understreker at innbyggerne i området ikke har noen plikt til å delta i finansieringen av et slikt prosjekt. Dersom berørte naboer selv ønsker å inngå avtaler om dette, har komiteen ingen merknader til dette. Komiteen er ikke kjent med at kommunen noen gang har pålagt grunneiere ekstra kostnader som følge av kommunale investeringer som gir verdistigning på eiendommene. Komiteen forutsetter at kommunen ikke innleder en slik praksis uten
forutgående behandling i bystyret.

Forslag:

Lederen på vegne av komiteen fremmet følgende forslag:
Innbyggerinitiativet tas ikke til følge.

Votering:

Lederens forslag ble enstemmig tiltrådt.

Etter dette er samferdsels- og miljøkomiteens innstilling: Innbyggerinitiativet tas ikke til følge.

Ved behandling av saken i bystyret kom følgende frem:

Rune Gerhardsen (A)

Rune Gerhardsen kom med et tilleggsforslag til innstillingen som gikk på at det skulle vektlegges stråling og at dette måtte tas hensyn til i den foreslåtte løsningen: «Byrådet må forsikre seg om at alle bestemmelser om høyspentledninger og strålingsfare overholdes dersom høyspentledningen skal graves ned.»

Innstillingen fra Samferdsels- og miljøkomiteen med Rune Gerhardsens tillegg fikk flertall med unntak av RV som hadde et eget forslag.

Erling Folkvord (RV)

Erling Folkvord hadde følgende innlegg og forslag til vedtak:

Sak 245 Innbyggerinitiativ - Høyspentledning Grefsen - Lofthus

Denne saka viser at det bedrives en smule samfunnsideologisk nytenking i samferdselskomiteen. En enstemmig komite fastslår nemlig at «flytting/nedgraving av en høyspentkabel, er et rent forretningsmessig forhold som ikke har noe med kommunal myndighetsutøvelse å gjøre».

og at

«komiteen vil understreke at Oslo Vei AS opptrer som et vanlig privat selskap som i forbindelse med et tomtesalg har tatt på seg en forpliktelse til å flytte en høyspentledning som går over tomta».

RV ser litt annerledes på hva som skal styres på rent forretningsmessig grunnlag og fremmer forslag som er slik:

  1. Bystyret betrakter framføring av kraftlinjer primært som et offentlig ansvar.
  2. Bystyret mener at arbeidet med nedgraving av denne kraftlinjen primært bør finansieres med et spleiselag mellom Oslo Vei AS, Hafslund Nett AS og
    Oslo kommune.
  3. Bystyret ber byrådet medvirke til et samarbeid mellom Oslo Vei AS, Hafslund Nett AS og Oslo kommune slik at den gjenværende strekningen (anslagsvis 600 meter) ned til Grefsenplatået også blir nedgravd.

Dette er i samsvar med vedtak fra Arbeidsutvalget i Nordre Aker bydelsutvalg.

RV mener at Oslo bystyre ikke bør la ei høyspentmast bli stående mellom to barnehager, og så i tillegg si at dette bare er et «rent forretningsmessig forhold». Det er jo også verdt å huske på at det trolig er et tidsspørsmål før Hafslund Nett vil finne det formålstjenlig å øke spenningsnivået på denne linja fra det litt gammeldagse 47 kilovolt og til 132 kilovolt. Helseskader som følge av spenningsfelt nær høyspentlinjer er fortsatt et område der vi har lite av helt eksakt kunnskap. Men det er naturlig at naboer bekymres.

Det vil være bra om Oslo bystyre fatter vedtak i tråd med RVs forslag. Det vil også markere at bystyret ikke stiller seg passivt bak den konfliktskapende handlemåten Oslo vei AS har fulgt i denne saken.

Oslo Veis handlemåte er et sjølstendig poeng. Dette kommunalt eide selskapet har nærmest organisert anbudskonkurranse mellom beboerne i ulike områder og har klart å skape splid. Det toppa seg ved at Oslo Vei avholdt møte og inngikk en splittende avtale med representanter for to av beboergruppene samme dag som den felles arbeidsgruppa hadde et møte med Samferdsels- og miljøkomiteen.

Det kan godt være at Samferdselskomiteen har rett i at «Oslo Vei AS opptrer som et vanlig privat selskap». Men da vil vi fra RVs side si klart i fra at RV mener byens innbyggere ikke er tjent med slik opptreden fra et selskap som er eid av kommunen. Oslo bystyre bør markere at slik selskapsopptreden er uønska.

Forslaget til RV fikk 2 stemmer.

Heidi Rømming (SV)

Jeg kritiserer Oslo Veis handlemåte o.s.v., men vi kan ikke gå inn på innbyggerinitiativets forslag fordi det har uklare økonomiske konsekvenser som det ikke er budsjettert med. Dessuten er det dette med presedens i forhold til alle tilsvarende strekk i byen.

Ola Elvestuen (V)

Han var meget kritisk til Oslo Veis fremgangsmåte i denne saken. Han avsluttet med at han antok at saken ikke var ute av verden og at denne kunne komme tilbake under budsjettbehandlingen.Oslo Vei ved prosjektleder Jan Engen og Svein Larsen var til stede under behandlingen og fikk med seg mange skarpe kommentarer til Oslo Veis fremgangsmåte i denne saken. Dessverre ble ikke innbyggerinitiativet tatt til følge.

Nå fortsetter saken med prosjektering av valgte løsning og utarbeidelse av konsesjonssøknad til NVE. Her blir det en høringsprosess hvor kommune, grunneiere og andre berørte parter kan komme med sine uttalelser i høringsprosessen. Da det elektromagnetiske feltet forventes å ligge over 0,4 mikro tesla vil dette også kreve en egen utredning og godkjenning.

Blir det mange innsigelser til konsesjonssøknaden vil dette i følge Hafslund Nett kunne forsinke prosessen betydelig.

Mange vil nok engasjere seg her og følge med utviklingen av denne saken videre fremover. Ut fra utviklingen i denne saken har naturlig nok den felles arbeidsgruppen opphørt å eksistere nå. De enkelte Vel og boligselskap vil nok nå gjøre sine selvstendige utspill og vurderinger.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Togstad
Øvre Grefsen Vel