Saksbehandling

05.12.2005

Til orientering avholdes styremøter en gang pr. mnd. Så snart en sak er behandlet og krever et svar, vil vedkommende få skriftlig svar fra styret i etterkant av angjeldende styremøte. Tidspunkt for styremøtene kunngjøres både ved oppslag og på hjemmesiden.

Styret behandler i utgangspunktet kun skriftlige henvendelser som er stilet til styret, dvs. generelle betraktninger i gjesteboken blir normalt ikke behandlet.

Dersom det er en konkret sak du etterlyser svar på, kan styret selvsagt gi dette. Dette krever imidlertid at du tilkjennegir deg og viser til hvilken sak det gjelder.

Dette til orientering.

Reidar Skjøthaug
Styreleder