Kraftlinje

Hvor skal strømmen gå?

21.11.2005

Det viser seg at tidligere informasjon om at nevnte kabel blir gravd ned, foreløpig ikke er korrekt. Bl.a. skal en grunneier i nabolaget ha motsatt seg nedgraving av høyspentledningen, som bl.a. går over vår eiendom foran Blokk A. Det har også kommet oss for øre rykter om hvordan en løsning på høyspentledningene og masten foran Blokk A blir. Styret ønsker ikke å kommentere disse ryktene, men kan komme med følgende informasjon:

Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning i sakens anledning og Styret har på ingen måte inngått avtale med noen om noen løsning. Tvert imot, Styret støtter det opprinnelige forslaget fra Hafslund Nett/Omega Elkraft om å grave hele kabeltraseen ned, hvilket vi også trodde hadde blitt løsningen. Styret AVVISER HENTYDNINGEN i gjesteboken om at vi har inngått noen avtale om finansiering av alternativ løsning.

Styret har vært i kontakt med Oslo Vei og er orientert om at det vil bli innkalt til et møte med aktuelle grunneiere i sakens anledning, Oslo Vei bekrefter at det foreligger 3 alternativer om hvordan en ny løsning rundt høyspentledningene kan bli:

  1. At høyspentledningene graves ned helt (slik vi trodde)
  2. At høyspentledningene graves ned i en trasé mot Lofthus-siden fra vår mast foran Blokk A
  3. At høyspentledningen graves ned fra vår mast oppover mot Akebakken

Ved de to siste alternativene går ryktet om at den gamle masten erstattes med en ny kraftigere og høyere en.

Styret har allerede gitt utrykk ovenfor Oslo Vei at sameiet ikke kan akseptere alternativet med ny endemast på vår eiendom, men at vi er innstilt på en dialog i saken. Styret har også gitt uttrykk for at vi har forståelse for at det evt. startes en protestaksjon blant beboere i sameiet dersom Oslo Vei tenker i retning av ny og kraftigere mast på vår eiendom.

Reidar Skjøthaug
Styreleder