If SkadeforsikringNy forsikringsavtale fra 1. juli 2003

27.06.2003

Som tidligere orientert om sa vårt forsikringsselskap - Gjensidige NOR - opp forsikringsavtalen med oss i april. Årsaken var at skadeomfanget, skadeutbetalinger og skaderisikoen i SGT vurderes som for høyt. I tillegg har det vært en ugunstig utvikling hva skadeomfang angår i markedet generelt. Dette har medført en sterk økning i forsikringspremiene den siste tiden.

Styret har nå i samarbeid med forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning, forhandlet frem ny avtale med IF Skadeforsikring. Dette betyr i korthet at premien blir på ca. kr 835.000, egenandelen er forhøyet og blir nå kr 24.000 (tidligere kr 6.000). Foreløpig er dette en avtale som løper ut året. I denne perioden vil vi forhandle om ny premie, betingelser og bistand til skadeforebyggende tiltak.

I praksis vil vi være selvassurandør for skader som er på under kr 24.000.

Vi legger også opp til at forsikringsselskapet skal komme med forslag til skadeforebyggende tiltak og er invitert til å delta på et miniseminar i forbindelse med styremøtet i september.

Styret vurderer den økonomiske risikoen til å være forholdsvis moderat i forhold til å velge en premie på nesten 1.2 mill. og kr 6.000 i egenandel. Den sparte premien kan benyttes til eventuelle egenandeler.

Den nye forsikringsavtalen hos IF har polisenummer: 5454870

Hva betyr dette for deg som eier/beboer:

Som tidligere vil du som eier/beboer være ansvarlig for å betale egenandelen som skyldes skader i din bruksenhet/seksjon. Egenandelen vil for deg være som tidligere, kr 6.000, for skader som skyldes eier/beboers handlemåte. F.eks. lekkasje fra varmtvannsbereder, lekkasje fra røropplegg o.l. som ligger innenfor seksjonens bruksområde og som normalt er dekket av bygningsforsikringen.

Imidlertid vil sameiet kreve hele egenandelen fra seksjonseier/beboer dersom seksjonseier/beboer viser grov uaktsomhet, som f.eks. tørrkokt kjele med brann som resultat, grovt hærverk (f.eks. bruk av brannslange i korridorene), ikke melde fra om lekkasjer osv. Egenandelen er begrenset oppad til kr 24.000.

Endringen betyr kanskje at vi får en overskridelse på forsikringskostnader for 2003 i forhold til vedtatt budsjett. Det er imidlertid ikke gitt da vi kun har bundet oss for et halvt år.

Styret oppfordrer derfor alle eiere/beboere til forsiktighet og omtenksomhet slik at vi unngår flest mulig skader og kan få en gunstigere forsikringsavtale fra årsskiftet.

For styret i Grefsen Terrassehus

Reidar Skjøthaug
Styreleder

PDF Last ned informasjonsskriv i PDF-format


Relaterte linker: If sikkerhetsbutikk