Bue Ulfstein

Arbeidet med internkontroll i full gang

16.10.2002

Av Hallvard Lunde

Internkontrollforskriften pålegger Sameiet Grefsen Terrassehus et stort ansvar. Styret er nå i full gang med å etablere rutiner og systemer for en god internkontroll. Målet er et enda bedre bomiljø for alle.

Som «bedrift» er Sameiet Grefsen Terrassehus underlagt mange av de samme lover og regler som hvilken som helst annen bedrift. Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) er en slik lov. Den pålegger sameiet og styret å sørge for systematisk oppfølging av en rekke krav og lover.

Helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen inkluderer blant annet arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, sivilforsvarsloven og lov om elektrisk anlegg og utstyr, for å nevne noen. I tillegg kommer et titalls forskrifter vi også må forholde oss til.

For å etterleve kravene myndighetene setter til oss som sameie, har styret startet en prosess som skal resultere i at vi oppfyller kravene til Internkontrollforskriften. Styret har alt gjennomført en første samling med ingeniør Bue Ulfstein. Styret fikk der et innblikk i omfanget av HMS-arbeidet og hvordan sameiet i praksis kan gjennomføre en ordentlig internkontroll. Styret behandlet også saken på styremøtet i september. Der ble det konkludert med at Internkontrollforskriften pålegger styret og sameiet et så stort ansvar, at dette arbeidet må gjennomføres på en skikkelig måte.

I praksis dreier HMS-arbeidet seg om å sikre gode arbeidsvaner, ha klare ansvarsforhold, et godt samarbeid, ryddige lokaler og sørge for at alle rutiner, kontroller, vedlikehold og annet arbeid blir gjennomført på en sikker og systematisk måte, og at alt blir dokumentert. Dette stiller også krav til at kunnskap og kompetanse blant styret, de ansatte og andre berørte parter må vedlikeholdes. Sameiet oppfyller i dag mange av disse kravene, men HMS-forskriften fordrer at styret kan dokumentere dette overfor myndighetene. Mye av arbeidet med HMS vil derfor dreie seg om å dokumentere at eksisterende rutiner er i tråd med HMS-forskriften, og forbedre og komplettere rutiner og arbeidsprosesser der dette trengs.

Resultatet av arbeidet blir forhåpentligvis et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte og et enda bedre bomiljø for alle.

Lenker til mer informasjon: